Lessmore


Medlemsvillkor Lessmore Sverige AB, 556587-1570, ("Lessmore") tillhandahåller tjänster via Internet på webbplatsen www.lessmore.se ("Tjänsten") för företag och andra organisationer samt deras personal respektive medlemmar/supportrar med målsättningen att gynna Medlemmarna (definierat nedan). Dessa allmänna villkor med tillhörande bilaga tillämpas mellan Lessmore och Medlemmarna och Användare (definierat nedan) samt i tillämpliga fall Medlemmarna/Användare emellan eller mellan Medlem/Användare och samarbetspartner till Lessmore.

Medlem i Tjänsten ("Medlem") är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till Tjänsten enligt punkt 1.1 nedan slutit ett avtal med Lessmore om användande av Tjänsten.
Användare av Tjänsten ("Användare") är en anställd, eller annan person som Medlem enligt bestämmelserna godkänt som Användare av Tjänsten och som Medlemmen tilldelat access till Tjänsten. Varje Medlem ger automatiskt administratörsrättigheter för den först registrerade användaren ("Admin").

1 Medlems ansvar

1. För att utnyttja tjänstens förmåner krävs medlemskap. Medlemskap erhålles genom
i) egen registrering på Lessmore's webbplats eller
ii) genom annan anmälan, på annat av Lessmore anvisat sätt, till Tjänsten vilket ska bekräftas via e-post eller brevpost av Lessmore för att vara gällande.

Det finns olika medlemsnivåer och registrering sker om ej annat överenskommits på en kostnadsfri nivå. Årlig Medlemsavgift utgår vid beställning av medlemsnivå som inte är kostnadsfri.
För varje extra Användare hos Medlemmen som beställt och innehar Medlemskort utgår en Användaravgift. Medlemsavgift och Användaravgift faktureras vid beställning och därefter årsvis i förskott om inte annat överenskommits. Vid all fakturering från Lessmore tillkommer avgift enligt gällande prislista. Medlem äger rätt att byta medlemsnivå eller säga upp medlemskapet på det sätt som anges i punkt 6.1.

1.2 Medlem som av Lessmore, eller av part som av Lessmore erhållit sådan rätt, erbjudits rabatter på medlemsavgiften, och som uppger och påvisar detta vid anmälan, är berättigad till rabatt på medlemskapet.

1.3 Medlem erhåller lösenord till Tjänsten när Medlemmens och dess Användares uppgifter kontrollerats av Lessmore. Medlem förbinder sig att tillse att dess Användare inte avslöjar lösenord för obehörig samt förvarar lösenord på ett betryggande sätt i syfte att hindra obehörig att få tillgång till detta. Medlemmen ska till Lessmore's kundtjänst snarast anmäla om lösenord har förlorats, röjts eller dylikt. Lessmore äger rätt att av tekniska eller driftsmässiga skäl ändra Medlems och Användares användarnamn eller lösenord. Medlemmen skall i förväg underrättas om sådan ändring.

Medlem har möjlighet att tilldela Användare behörighet att använda funktioner på Tjänsten som innebär att Medlem är betalningsansvarig och på andra sätt är ansvarig som part för åtgärder som Användaren vidtar ("Behörighet").
Medlem är ansvarig för, och bunden av, samtliga avtal och eventuella andra rättshandlingar som ingås respektive avges via Tjänsten med användande av Medlemmens lösenord eller med användande av lösenord som tillhör Användare med Behörighet.

1.4 Medlems Admin informeras om att han har administratörsrättigheter via e-post och på hemsidan och godkänner alla Användare, samt tilldelar Behörighet och ger därigenom Användare med Behörighet rätt och fullmakt till att representera Medlemmen i specifika funktioner och rätt att ingå bindande avtal för Medlemmen. Av Medlem och Användare med Behörighet ingånget avtal, avgivet anbud eller avgiven accept av erbjudande är bindande för Medlemmen och Medlem är således skyldig att fullgöra avtal som ingås via Tjänsten.

1.5 Medlem och Användare förbinder sig att följa Lessmore's vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten. Medlem och Användare förbinder sig även att följa all tillämplig lagstiftning. Medlem förbinder sig att via Tjänsten inte sprida uppgifter som kan anses innefatta hets mot folkgrupp, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller andra uppgifter som på annat sätt kan väcka anstöt eller strider mot gällande lagstiftning. Lessmore äger rätt att avlägsna sådant material från Tjänsten.

1.6 Kortberättigad Användare erhåller vanligtvis medlemskort inom 1 månad från registrering. Medlemmen ska snarast till Lessmore anmäla om så ej skett. Kortet är en värdehandling och förlust ska snarast anmälas till Lessmore. För ersättningskort debiteras 75 kr. Vid uppsägning av detta avtal ska medlemskortet skickas till Lessmore ituklippt.

2 Lessmore's ansvar

2.1 Lessmore avser att erbjuda Medlemmar kontakt med leverantörer som erbjuder produkter och tjänster till förmånliga villkor. De förmånliga villkoren tillämpas så länge en leverantör och/eller Medlemmen är knuten till Tjänsten.

Lessmore är - om inte annat uttryckligen anges vid avtalets ingående - inte part i de avtal som ingås mellan leverantör och Medlem eller Användare. Lessmore ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Tjänsten eller för att köpare och säljare fullgör sina åtaganden. Lessmore är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Medlem, Användare och leverantör.

Om Lessmore är part i avtal som ingås av Medlem eller Användare avseende produkt eller tjänst som erbjuds via Tjänsten, är Lessmore's ansvar för fel och dröjsmål begränsat på motsvarande sätt som i föregående stycke. Vid sådant fel och dröjsmål överlåter emellertid Lessmore samtliga sina rättigheter avseende produkten/tjänsten som Lessmore må ha mot sin leverantör. Medlemmen och Användare har därigenom rätt att reklamera produkten/tjänsten direkt hos leverantören, dock med de begränsningar som följer av avtalet mellan Lessmore och berörd leverantör.

2.2 Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Eventuella driftstörningar åtgärdas så fort som möjligt. Driften är dock under vissa tider oövervakad och åtgärdande av driftstörning under sådan tid kan således försenas. Medlem eller Användare äger inte i något fall rätt att rikta krav mot Lessmore på grund av tillfälliga driftstörningar, eller för att Tjänsten inte varit åtkomlig eller inte fungerat tekniskt tillfredsställande. Lessmore äger rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar. Lessmore svarar inte för kostnad eller skada som kan uppkomma på grund av dylika åtgärder. Lessmore ansvarar inte för korrektur- eller skrivfel på Tjänsten och inte heller i något fall för Medlems eller Användares förlust av data eller för att meddelanden på Tjänsten förvanskats.

2.3 Lessmore ansvarar inte i något fall för indirekta skador som Medlem eller Användare förorsakats genom användande av Tjänsten. Lessmore's ansvar för direkta skador begränsas till ett belopp motsvarande vad Medlem eller Användare betalat i medlemsavgift. För det fall Lessmore befinns skyldigt att på grund av Medlems eller Användare handlande utge ersättning till Medlem, Användare, leverantör eller tredje part, skall den Medlem eller Användare som orsakat skadan hålla Lessmore skadeslöst.

2.4 Lessmore är fri från ansvar om Lessmore's fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Lessmore's kontroll som Lessmore inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Lessmore inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t.ex. myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelser, fel i allmänna kommunikationer m.m.) Medlem och Användare är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullgöra sina åtaganden i möjligaste mån.

3 Medlemsuppgifter och personuppgifter

3.1 Lessmore är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Medlem lämnar i samband med registrering av en Användare. Genom registreringen intygar Medlemmen att Medlemmen respektive Användaren har tagit del av medlemsvillkoren, dess bilaga och informationen om Lessmore's personuppgiftsbehandling.

3.2 Medlem ansvarar för att de av denne registrerade uppgifterna i Lessmore's medlemsdatabas är uppdaterade och korrekta. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga eller behöver uppdateras ska Medlemmen snarast göra detta genom att antingen själv logga in på Tjänsten och uppdatera dessa eller kontakta Lessmores medlemsservice.

3.3 Lessmore tillhandahåller ett system för att Medlemmen ska kunna registrera och spara sina kunders uppgifter i syfte att enklare t.ex. skapa fraktsedlar i systemet. För de personuppgifter som Medlem själv registrerar och sparar i Lessmore's system, är Medlemmen personuppgiftsansvarig. Lessmore sparar uppgifterna i datasystemet för Medlemmens räkning, och är därför personuppgiftsbiträde avseende den behandlingen. Lessmore's behandling av uppgifterna regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal, som medlemmen godkänner vid registrering eller första gången en leverantör som omfattas av detta används. Avtalet följer som bilaga till medlemsvillkoren.

4 Immateriella rättigheter

4.1 Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten såsom näringskännetecknet Lessmore och övriga därtill knutna näringskännetecken, grafisk utformning och tekniska lösningar tillkommer Lessmore alternativt tredje man. Medlem och Användare har således inte rätt att nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av dessa allmänna villkor. Materialet får därför inte kopieras, säljas vidare, hyras ut, eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Medlemmen eller Användaren utan att rättighetsinnehavaren givit sitt skriftliga tillstånd.

5 Överlåtelse

5.1 Medlemmen äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Lessmore äger rätt att utan Medlemmens eller Användares samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part. Lessmore äger även rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor.

6 Avtalstid

6.1 Avtalet mellan Lessmore och Medlemmen avseende Tjänsten träder i kraft när Medlem registrerats på Tjänsten och/eller när byte av medlemsnivå sker och gäller under ett år därefter. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget såvida inte uppsägning eller byte av medlemsnivå sker tre månader före avtalstidens utgång. Uppsägning till Lessmore ska ske skriftligt. Lessmore återbetalar inte erlagd Medlems- eller Användaravgift om Medlemmen säger upp sitt medlemskap i förtid. Medlem äger efter avtalets upphörande inte rätt att påbörja nya transaktioner via Tjänsten och förbinder sig att avsluta pågående transaktioner. Om så ej sker ska Medlemsavgift och Användaravgift erläggas och Lessmore äger alltså rätt att fakturera dessa avgifter som om uppsägning ej skett. Lessmore förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap utan angivande av skäl, varvid dock Lessmore har skyldighet att återbetala eventuell medlemsavgift som belöper på den återstående avtalstiden. Lessmore äger också rätt att begränsa tillgängligheten i Tjänsten för Medlem och/eller användare som bryter mot dessa allmänna villkor eller som missbrukar Tjänsten.

Vad som sägs i föregående stycke gäller inte om annan avtals- eller uppsägningstid överenskommits för Medlem eller dess Användare i särskilt avtal mellan Lessmore och Medlem.

6.2 Dessa allmänna villkor kan ändras av Lessmore genom meddelande till Medlemmen via e-post eller genom meddelande på Tjänsten. Ändring av de allmänna villkoren ska meddelas senast fjorton dagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om Medlemmen inte godtar ändring av villkor skall denne, genom meddelande till Lessmore's kundtjänst, säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande. Sker ingen uppsägning anses Medlemmen ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av de allmänna villkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart.

7 Lagval och tvist

7.1 Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och övriga rättsförhållanden mellan Lessmore och Medlem och dess Användare.

7.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Stockholm.

8 Övrigt

Angivna priser i Tjänsten, eller som i övrigt överenskoms mellan parterna, är, om inte annat anges, exklusive moms.


PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1 BAKGRUND

1.1 Genom medlemsregistreringen har Lessmore och Medlemmen ingått ett avtal avseende Lessmore's tillhandahållande av tjänster via internet på webbplatsen www.lessmore.se. Villkoren följer av medlemsvillkoren.

1.2 När Medlemmen registrerar och sparar uppgifter på sina kunder för t.ex. användande av transporttjänster i systemet är Medlemmen att betrakta som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Medlemmen tillför systemet. Lessmore är, beträffande den behandlingen, att betrakta som personuppgiftsbiträde. Gällande Lessmore's eget personuppgiftsansvar hänvisas till medlemsvillkoren.

1.3 Personuppgiftsbiträdesavtalet ("Biträdesavtalet") reglerar sådan personuppgiftsbehandling som Lessmore utför för Medlemmens räkning. Biträdesavtalet är en bilaga till medlemsvillkoren och ska anses utgöra en del av medlemsvillkoren. Vid händelse av motstridiga bestämmelser ska dock vad som anges i Biträdesavtalet ha företräde.

1.4 Biträdesavtalet har upprättats för att uppfylla de krav som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ("Dataskyddsförordningen") och svensk dataskyddslagstiftning. Biträdesavtalet reglerar Medlemmens rättigheter och skyldigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig, och Lessmore's rättigheter och skyldigheter i egenskap av personuppgiftsbiträde, när Lessmore behandlar personuppgifter för Medlemmens räkning.

2 INSTRUKTIONER FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Lessmore tillhandahåller en funktion via webbplatsen www.lessmore.se där Medlemmen själv kan spara kontaktuppgifter till sina kunder. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

2.2 De uppgifter som medlemmen kan spara i systemet är företag, kontaktperson, adress, telefonnummer, e-postadress. Inga särskilda kategorier av personuppgifter behandlas.

2.3 Uppgifterna behandlas av Lessmore för att hjälpa Medlemmen med t.ex. transporttjänster. Behandlingen består huvudsakligen i att förmedla till transportförmedlare eller avtalsleverantörer. Uppgifterna sparas, och hålls tillgängliga för medlemmen, i Lessmores datasystem. Lessmore kan även komma att behandla uppgifterna vid underhåll och support av tjänsten. Lessmore får inte behandla personuppgifter för Medlemmens räkning för andra ändamål. Lessmore får endast rätta, radera eller begränsa personuppgifter på Medlemmens i förväg lämnade skriftliga instruktioner.

2.4 Lessmore åtar sig att omedelbart informera Medlemmen om Lessmore anser att en instruktion strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

3 LAGLIG BEHANDLING

3.1 Medlemmen bestämmer ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Lessmore åtar sig att behandla personuppgifter endast i enlighet med medlemsvillkoren, Biträdesavtalet och andra dokumenterade instruktioner från Medlemmen, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

4 KONTAKT MED REGISTRERADE OCH TILLSYNSMYNDIGHET

4.1 Lessmore ska utan dröjsmål informera Medlemmen om kontakter från den vars personuppgifter behandlas ("Registrerad") tillsynsmyndighet eller annan tredje man som rör eller kan vara av betydelse för behandlingen av personuppgifter.

4.2 Om en Registrerad, tillsynsmyndighet eller annan tredje man begär information från Lessmore om behandlingen av personuppgifter enligt Biträdesavtalet, ska Lessmore utan dröjsmål hänskjuta sådan begäran till Medlemmen.

4.3 Lessmore får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig skriftlig instruktion från Medlemmen, med undantag för sådana krav som följer av tillämpliga lagar och regelverk. Om Lessmore är skyldigt att lämna ut personuppgifter ska Lessmore först meddela Medlemmen, såvida detta inte strider mot lag eller domstols- eller myndighetsbeslut.

5 SÄKERHET

5.1 Lessmore ska vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla de säkerhetskrav som uppställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Biträdesavtalet.

5.2 Lessmore ska vidta de säkerhetsåtgärder som krävs för att kunna upptäcka, begränsa, avhjälpa, rapportera och analysera personuppgiftsincidenter inom de tidsramar som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

6 SEKRETESS

6.1 Lessmore åtar sig att inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen till tredje man, såvida inte Lessmore har en skyldighet att lämna ut uppgifterna enligt europeisk eller svensk lagstiftning. Sekretess enligt avtalet gäller även efter att avtalet har upphört, och fortsätter att gälla till dess att alla personuppgifter har raderats eller återlämnats till Medlemmen.

6.2 Lessmore ska se till att varje person som behandlar personuppgifter för dess räkning gör det i enlighet med vad som följer av instruktionerna i detta Biträdesavtal, eller annars följer av europeisk eller svensk lagstiftning. Lessmore ska vidare se till att varje person som utför arbete för dess räkning, och i samband därmed får tillgång till personuppgifter, är föremål för sekretessförbindelse.

6.3 Lessmore åtar sig att säkerställa att endast sådan personal som måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt Biträdesavtalet, får tillgång till sådana uppgifter.

7 SKYLDIGHET ATT HJÄLPA MEDLEMMEN

7.1 Lessmore ska hjälpa Medlemmen att fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, i den utsträckning Medlemmen begär det.

7.2 Lessmore's skyldighet att bistå Medlemmen innefattar, med hänsyn taget till behandlingens art och i den mån det är möjligt, skyldighet att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att Medlemmen kan fullgöra sin skyldighet att svara på Registrerads begäran om att utöva sina rättigheter.

7.3 Lessmore's skyldighet omfattar även att bistå Medlemmen med att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för behandlingen av personuppgifter, i enlighet med de krav som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och med beaktande av typen av behandling och den information som Lessmore har att tillgå.

7.4 Om Lessmore får vetskap om en personuppgiftsincident ska Lessmore utan onödigt dröjsmål underrätta Medlemmen.

8 KRAV PÅ DOKUMENTATION OCH RÄTT TILL INSYN

8.1 Lessmore förbinder sig att dokumentera och vid behov uppdatera de åtgärder som Lessmore vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter enligt Biträdesavtalet och tillämplig dataskyddslagstiftning.

8.2 Lessmore ska på begäran ge Medlemmen tillgång till all information som krävs för att visa att skyldigheterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning fullgjorts, och ska tillåta och medverka vid de inspektioner som tillsynsmyndigheten kan kräva.

8.3 Medlemmen har rätt att på egen bekostnad, själv eller genom tredje man, kontrollera att Lessmore följer detta Biträdesavtal. Lessmore ska lämna Medlemmen den assistans som behövs.

9 UNDERBITRÄDEN

9.1 Lessmore får anlita underbiträden för behandling av personuppgifter.

9.2 Vid anlitandet av ett nytt underbiträde ska Medlemmen alltid informeras och ges möjlighet att invända. Lessmore åtar sig att informera Medlemmen i god tid om planer på att ersätta eller anlita ett nytt underbiträde.

9.3 Lessmore och underbiträdet måste sinsemellan teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som ålägger underbiträdet motsvarande skyldigheter som Lessmore har enligt detta Biträdesavtal.

9.4 Lessmore svarar fullt ut gentemot Medlemmen för underbiträdes behandling av personuppgifter inom ramen för tjänsten.

10 ÅTGÄRDER I SAMBAND MED BEHANDLINGENS UPPHÖRANDE

10.1 När medlemskapet och Biträdesavtalet upphör ska Lessmore, beroende på vad Medlemmen väljer, radera eller återlämna all Medlemmens data som innehåller personuppgifter samt radera befintliga kopior, om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.

10.2 På begäran av Medlemmen ska Lessmore ge Medlemmen tillgång till sådan information som krävs för att visa att skyldigheterna enligt punkten ovan har fullgjorts.

11 AVTALSTID

11.1 Biträdesavtalet gäller så länge som Lessmore behandlar personuppgifter för Medlemmens räkning inom ramen för medlemskapet och de tjänster som Lessmore tillhandahåller. Biträdesavtalet upphör när medlemskapet upphör.

12 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

12.1 Detta Biträdesavtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta biträdesavtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Stockholm.